Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

Společná investice do bioplynu

Výkupní ceny elektrické energie z bioplynových stanic jsou nižší než v loňském roce. Dobře připravené projekty mají přesto kladnou návratnost, avšak zpřísňují se bankovní pravidla pro posuzování investorů. Zvláště u menších zemědělských podniků tak mohou banky váhat s přidělením úvěru. Jednou z možností realizace záměru je tak spojení zemědělského podniku se silným partnerem a výstavba bioplynové stanice bez nutnosti obrovského zadlužení zemědělců.

Každá investice přináší své pro a proti a odpovědní manažeři investora vždy zvažují jednotlivé aspekty, než přijmou jakékoli klíčové rozhodnutí pro rozvoj a směřování podniku. A výstavba bioplynové stanice bezesporu takovým krokem je. Jelikož Česká republika dlouhodobě nedokáže vytvořit stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí, nutí současné změny tohoto oboru potenciální investory k opětovnému zamyšlení nad připravovaným záměrem k porovnání kladů i rizik velké investice.

Přínosy bioplynových stanic

Podívejme se nejdříve na pozitivní přínosy bioplynových stanic, které oceňují jejich provozovatelé. Jsou to zároveň i hlavní důvody k výstavbě:

  • pravidelné měsíční cash flow za prodanou elektrickou energii,
  • efektivní zužitkování nezkrmitelných surovin,
  • odbyt pro dosud mulčované travní porosty,
  • vyřešení skladování chlévské mrvy (kvalitní technologie bioplynové stanice zpracuje veškerou chlévskou mrvu v podniku a není tak třeba budovat nákladná hnojiště),
  • teplo pro vytápění farmy,
  • levnější elektrická energie pro vlastní spotřebu (při zapojení systémem zelených bonusů a propojení s farmou),
  • zisk z realizované investice.

Jak dál?

Je nutno zdůraznit, že kvalitně připravený záměr má stále i při současných výkupních cenách zajímavou návratnost a větší zemědělské podniky by neměly váhat s výstavbou. Jiná situace je u menších investorů s nedostatečnou kapitálovou základnou. Tyto podniky se mohou přeúvěrovat a na následná léta tak pro ně budou další úvěry nedostupné (například na nákup půdy či techniky). Budoucí rozvoj podniku tak může být podstatně ztížen či znemožněn. Dalším rizikem
je přirozená neznalost nově pořizované technologie, obtížné a zdlouhavé zvládání obsluhy a výpadek části tržeb.

Společná investice

Při zvážení přínosů a rizik je přirozenou snahou najít cestu k eliminaci možných negativ. Velmi vhodné je zpřesňování priorit, vyjednávání na finančních trzích, organizační změny firmy a odpovědná příprava na budoucí provozování. Pro některé podniky může být alternativou společná investice, tedy vybudování bioplynové stanice se silným a zkušeným partnerem. Výše jmenované přínosy tak zůstanou a rizika se eliminují.

Příklady táhnou

Zajímavá, společně vybudovaná bioplynová stanice je na Kladensku na farmě Ing. Jaroslava Haškovce, který hospodaří na několika stovkách hektarů zemědělské půdy. Zaměřuje se na pěstování kukuřice, obilí a cukrové řepy. Dalším zaměřením je chov prasat obsahující porodny prasnic. Elektrický instalovaný výkon stanice je 590 kW, součástí je skladovací jímka na digestát a velkokapacitní silážní žlab. Bioplynová stanice navazuje na stávající farmu živočišné výroby a odpadní teplo se využívá pro její vytápění. Stavební povolení i rezervovaná kapacita do sítě byly vydány na farmáře, stejně jako i investiční dotace pro vybudování bioplynové stanice. Přesto banky vzhledem k velikosti farmy vnímaly celý záměr jako rizikový a farmář se rovněž obával tak velké investice. Oslovil proto společnost BGS Biogas, a. s., ze Světlé nad Sázavou, která je mimo jiné známá svými investicemi do bioplynových stanic ve spolupráci se zemědělskými podniky. S ní se rozhodl společně postavit bioplynovou stanici, včetně silážního žlabu.

Silný partner

BGS Biogas, a. s., je stoprocentně česká akciová společnost, která provozuje čtyři své stanice a několik dalších podobnou formou společně se zemědělci. Dále dodavatelským způsobem vybudovala přes tři desítky bioplynových stanic v rámci České republiky. Zaměřuje se hlavně na zpracování velkého množství chlévské mrvy a senáží, což umožňuje použitá technologie, která je robustní s dlouhou životností. Tato firma vlastní i dostatečné servisní zázemí pro kogenerační jednotky a bioplynové stanice, včetně skladu náhradních dílů. Je zde tak absolutní jistota v bezpečném fungování záměru do budoucna. Díky obrovským provozním zkušenostem silného partnera se tak farmář nemusí bát chybných kroků a výpadků tržeb při seznamování se s provozem stanice.

Společně kupředu

Jak říká Ing. Haškovec, svého rozhodnutí určitě nelituje. „Firma BGS Biogas zajistila vše potřebné pro realizaci investice – od bankovního úvěru přes veškerou administrativu až po vlastní výstavbu bioplynové stanice. Jedná se o obrovský skok v modernizaci farmy, máme možnost zpracovávat různé vstupní suroviny a podílet se na tržbách a zisku z provozu stanice. Navíc máme k dispozici dostatečné množství odpadního tepla, které je možné díky důmyslnému teplovodnímu systému odebírat podle potřeby. Velkou výhodou je i prioritní servis, neboť partnerská firma má velký zájem na bezproblémovém fungování celého provozu a většinu náhradních dílů drží skladem. Celá stanice je také pod on-line dohledem odborníků,“ dodává Ing. Haškovec.

Principy spolupráce

Každá dlouhodobá spolupráce by měla být založena na vyváženém principurovnocennosti obou partnerů. Platí to nejenom pro rozhodování, ale i pro společný zájem o fungování celé stanice. O tom, že pravidla lze správně a férově nastavit, se na farmě Ing. Haškovce již přesvědčili mnohokrát. Společně s firmou BGS Biogas vytvořili společnost s ručením omezeným, jejímž jménem byla stanice vybudována a je i provozována. Farmář je tak současně i jednatelem nové společnosti provozující bioplynovou stanici. Oba partneři mají rovnocenný podíl a také rozhodování se děje na rovnovážném principu, kdy je ke všem záležitostem firmy vyžadován souhlas, potažmo podpis farmáře. Samozřejmostí je podíl na zisku, garantovaná cena za vstupní suroviny, vyřešené skladování digestátu na dobu minimálně šesti měsíců a teplo k volnému užití na farmě.

Jen tak dál

Minimalizace technických prostojů, vyváženost biologického fungování i správné zásobování surovinami jsou tak v zájmu obou partnerů. Příslušnost k větší skupině skupině obdobně fungujících bioplynových stanic firmy BGS Biogas zase dává zemědělci jistotu a přináší mnohé pozitivní efekty velkoodběratelských cen (lepší vyjednané výkupní ceny elektrické energie v rámci velké skupiny, výhodné ceny osiv kukuřice a jiné). Předseda představenstva této firmy Radim Hrůza na základě této zkušenosti dává zelenou dalším projektům, kdy jsou na letošní rok připravovány a diskutovány další společné záměry k výstavbě. Dokonale vytvořený a vyzkoušený koncept obchodně-investiční spolupráce tak může být základem pro tvorbu dalších podobných společných projektů a je proto jednou z možností rozvoje oboru. Důležitým faktorem je také absolutní bezrizikovost pro zemědělský subjekt, využití všech kladných efektů z realizované investice a férové postavení obou partnerů. Popřejme tedy mnoho zdaru pro další podobné projekty.

autor: Ing. Karel Stober
Světlá nad Sázavou

BGS-Biogas-Spolecna-investice-do-bioplynu