Vážení obchodní partneři,
naše společnost i nadále zajišťuje servis a dodávku náhradních dílů pro Vaše bioplynové stanice. Pochopitelně s přihlédnutím k omezením vyplývajících ze zajištění bezpečnostních opatření a doporučení týkající se nákazy COVID-19. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 774 57 45 57.
Děkuji. Mgr. Ing. Lubomír Juránek

Ochrana osobních údajů

kontaktní údaje správce osobních údajů

BGS Servisní s.r.o., Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, info@bgs-energy.cz

vymezení pojmů

správce údajů – společnost BGS Servisní s.r.o.

subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány

osobní údaje – jakákoliv informace, která se týká určené fyzické žijící osoby nebo přímo či nepřímo určitelné žijící fyzické osoby

účel a právní důvod zpracování osobních údajů
pracovní poměr
právní základ zpracování osobních údajů

plnění právní povinnosti (výkon povinností zaměstnavatele)

plnění smlouvy (pracovně-právní vztah)

zpracovávané osobní údaje

jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, vzdělání, školení, oprávnění, zdravotní pojišťovna, jméno a příjmení manžela/manželky, jméno a příjmení dětí

doba uložení osobních údajů

po dobu trvání pracovního poměru a následně po dobu kalendářních 30 roků, po roce kterého se týkají

práva subjektu údajů
právo na přístup k osobním údajům

informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti

právo na opravu osobních údajů

subjekt údajů má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nebo vymazala nepřesné osobní údaje, které se týkají

právo na výmaz osobních údajů

subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny zákonné důvody:

správce osobních údajů je již nepotřebuje k účelu pro který je shromáždil

subjekt údajů odvolá souhlas na jehož základě byly osobní údaje shromážděny či zpracovávány a není jiný právní důvod zpracování

osobní údaje byly zpracovány protiprávně

na správce se vztahuje právní povinnost osobní údaje vymazat

právo na přenositelnost osobních údajů

subjekt údajů má právo požadovat po správci údajů, aby jeho osobní údaje předal přímo jinému správci dle instrukcí subjektu údajů. Podmínkou je, že tento přenos musí být technicky proveditelný a nesmí zasahovat do práv třetích osob

právo na omezení zpracování osobních údajů

subjekt údajů má právo na to, aby správce údaje omezil zpracování osobních údajů pokud:

a) subjekt údajů popírá jejich přesnost, a to po dobu než dojde k ověření jejich správnosti

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů

c) správce údajů už osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

d) po vznesení námitky ze strany subjektu údajů dokud nebude ověřeno zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

právo vznést námitku

subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a to:

a) proti zpracování, které je prováděno na základě právního titulu oprávněného zájmu správce údajů

smluvní vztahy
právní základ zpracování osobních údajů

plnění smlouvy

zpracovávané osobní údaje

jméno, příjmení, titul, forma jednání za společnost (v případě právnických osob), IČ, DIČ, bydliště, bankovní spojení

doba uložení osobních údajů

po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho ukončení po dobu 10 kalendářních let, počínajíc koncem účetního období, kterého se týkají

práva subjektu údajů
právo na přístup k osobním údajům

informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti

právo na opravu osobních údajů

subjekt údajů má právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nebo vymazala nepřesné osobní údaje, které se týkají

právo na výmaz osobních údajů

subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny zákonné důvody:

správce osobních údajů je již nepotřebuje k účelu pro který je shromáždil

subjekt údajů odvolá souhlas na jehož základě byly osobní údaje shromážděny či zpracovávány a není jiný právní důvod zpracování

osobní údaje byly zpracovány protiprávně

na správce se vztahuje právní povinnost osobní údaje vymazat

právo na přenositelnost osobních údajů

subjekt údajů má právo požadovat po správci údajů, aby jeho osobní údaje předal přímo jinému správci dle instrukcí subjektu údajů. Podmínkou je, že tento přenos musí být technicky proveditelný a nesmí zasahovat do práv třetích osob

právo na omezení zpracování osobních údajů

subjekt údajů má právo na to, aby správce údaje omezil zpracování osobních údajů pokud:

a) subjekt údajů popírá jejich přesnost, a to po dobu než dojde k ověření jejich správnosti

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů

c) správce údajů už osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

d) po vznesení námitky ze strany subjektu údajů dokud nebude ověřeno zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

právo vznést námitku

subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a to:

a) proti zpracování, které je prováděno na základě právního titulu oprávněného zájmu správce údajů

t: (+420) 569 452 559

BGS Servisní s.r.o.

Zámecká 7
582 91 Světlá nad Sázavou

více kontaktů...